โครงสร้างส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายชาตรี อภิชาตภักดี