คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรี

นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ 081-571-5855


นายชวลิต สิทธิโชคคณานนท์ 098-407-7533