สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสมทรง หนังสือ