คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสุเทพ บุตรฉุย 089-830-1625