สภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ประธานสภาเทศบาล

นางเยาวดี แสงจันทร์