สภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

รองประธานสภา

นายจรัส ประสงค์เงิน