สภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

เลขานุการสภาเทศบาล

นางปิ่นทอง ศรจังหวัด