หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 817
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างเช่ารถโดยสาร โครงการรักษ์บ้านแหลมลดก๊าซเรือนกระจก กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดการจราจรของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๗ ฝ่ายสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๘๕๗ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2567