หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส

ชื่อเมนู URL Link
หน้าหลัก http://banlaemcity.go.th/homepage
เกี่ยวกับ http://banlaemcity.go.th/about
หน่วยงานและอำนาจหน้าที่ http://banlaemcity.go.th/about
ตรวจสอบภายใน http://banlaemcity.go.th/about
วัฒนธรรมองค์กร http://banlaemcity.go.th/about
การให้บริการ http://banlaemcity.go.th/about
โครงสร้างการบริหาร http://banlaemcity.go.th/PersonalTest
นโยบายผู้บริหาร http://banlaemcity.go.th/plan
แผนพัฒนาท้องถิ่น http://banlaemcity.go.th/PlanStragegy
แผนพัฒนาบุคลากร http://banlaemcity.go.th/Main/Planperson
แผนการดำเนินงาน http://banlaemcity.go.th/Plantypeplan
ผลการดำเนินงาน http://banlaemcity.go.th/Plantyperesult
รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน http://banlaemcity.go.th/Main/Plantyperesultreport6m
รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี http://banlaemcity.go.th/Plantyperesultreport
แผนอัตรากำลัง http://banlaemcity.go.th/Plantypepplan
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ http://banlaemcity.go.th/newsPlantender
แผนการใช้จ่ายประจำปี http://banlaemcity.go.th/Main/Plantypereportbuy
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://banlaemcity.go.th/Main/Plantypereportbuy6m
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://banlaemcity.go.th/Main/Plantypereportbuy
เทศบัญญัติ งบประมาณ http://banlaemcity.go.th/plan-budget
เทศบัญญัติ กฎหมาย http://banlaemcity.go.th/plan-law
ข่าวประชาสัมพันธ์ http://banlaemcity.go.th/Main/news
ข่าวภาษี http://banlaemcity.go.th/newstypetext
ข่าวกิจกรรม http://banlaemcity.go.th/newstypeactivity
ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง และ พัสดุ http://banlaemcity.go.th/newsTender
ข่าวการเงิน http://banlaemcity.go.th/newsFinance
กิจการสภา http://banlaemcity.go.th/Main/NewsCouncil
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://banlaemcity.go.th/Main/Law1
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง http://banlaemcity.go.th/Main/Law2
คู่มือปฏิบัติงาน http://banlaemcity.go.th/Main/Law3
คู่มือประชาชน http://banlaemcity.go.th/manual
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียน http://banlaemcity.go.th/helping
รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ http://banlaemcity.go.th/welfare
วารสารหน่วยงาน http://banlaemcity.go.th/journal
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการ http://banlaemcity.go.th/download
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน http://banlaemcity.go.th/Main/NewsHelpPerson
ติดต่อสอบถาม http://banlaemcity.go.th/Main/ContactService
ระบบจองคิวเพื่อเข้าใช้บริการ http://banlaemcity.go.th/Main/BookingsService
การสำรวจแสดงความคิดเห็น http://banlaemcity.go.th/poll
วีดีโอ http://banlaemcity.go.th/vdo
เอกสารประชาสัมพันธ์ http://banlaemcity.go.th/Main/Pr
การจัดการองค์ความรู้ http://banlaemcity.go.th/Main/Knowledgemanage
สถานที่สำคัญ http://banlaemcity.go.th/place-travel
เชื่อมโยงลิงค์ http://banlaemcity.go.th/link
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://banlaemcity.go.th/Main/ITAHelpAdd
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://banlaemcity.go.th/Main/ITA1
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://banlaemcity.go.th/Main/ITA2
แผนป้องกันการทุจริต http://banlaemcity.go.th/Main/ITA3
รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน http://banlaemcity.go.th/Main/ITA4
รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี http://banlaemcity.go.th/Main/ITA5
คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทุจริต http://banlaemcity.go.th/Main/ITA6
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://banlaemcity.go.th/Main/ITA7
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต http://banlaemcity.go.th/Main/ITA8
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://banlaemcity.go.th/Main/ITA9
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://banlaemcity.go.th/Main/ITA10
เเนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต http://banlaemcity.go.th/Main/ITA11
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://banlaemcity.go.th/Main/ITA12
ข้อมูลการติดต่อ http://banlaemcity.go.th/contact
กระดานสนทนา http://banlaemcity.go.th/webboard
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร http://www.oic.go.th/infocenter43/4384/
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUUQsff-IkbE9e8CZUFRXhonXpS2mdt3sxoJbMlzW-x45NcA/viewform
Social network Facebook