หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยการใช้ "จึงเรียนมา" ในหนังสือราชการ

                                       จึงเรียนมา........

            จุดประสงค์ของหนังสือ  การเขียนภาคสรุป  เป็นการเขียนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป  จะต้องเขียนให้ชัดเจน  ตรงประเด็น  เพื่อให้ผู้รับเข้าใจและดำเนินการได้ทันที       

             1. คำขอ          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

                                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ.........พิจารณาต่อไปด้วย  จะขอบคุณยิ่ง

                                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย  จะขอบคุณยิ่ง

                                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ.........

            2. คำแจ้ง          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   /จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                     จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

            3.คำสั่ง             จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  /นึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

                                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

                                     จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

                                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดกำชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังมิให้เกิดกรณีเช่นี้ขึ้นอีก

            4. คำหารือ        จึงเรียนมาเพื่อขอหารือว่า...................

            5. คำซักซ้อม    จึงเรียนมาเพื่อขอซักซ้อมความเข้าใจ  และถือปฏิบัติต่อไป

            6. คำยืนยัน        จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอยืนยันข้อตกลงดังกล่าวมา ณ ที่นี้

            7. คำเตือน         จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เสร็จโดยด่วนด้วย

             

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!