คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรี

นายประยุทธ สุขารมย์
โทร.081-943-8793


นายพิศิษฐ์ศักดิ์ เที่ยงธรรม
โทร.092-635-8777