คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสุเทพ บุตรฉุย