สภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ประธานสภาเทศบาล

นายคมเดช จงพุทธรักษา