กองคลัง

บุคลากรฝ่ายบริหารงานคลัง

น.ส.สุพัตรา สติภักดิ์/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


น.ส.สุกานดา รอดทุกข์/นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


น.ส.วีนา แตงยิ้ม/นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสุชาวดี สามศรีทอง/นักวิชาการคลังชำนาญการ


ส.อ.เอกกริช ชินกร//นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ


น.ส.อรอุษา อินเทศ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ