กองคลัง

บุคลากรฝ่ายพัฒนารายได้

น.ส.อุทัย เพชรพราย/หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


น.ส.นุตา โห๊ะกา/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


น.ส.นิภารัตน์ เกษมาก/ช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


น.ส.ศิริกาญจน์ หิรัญเกษตร/พนักงานเก็บค่าขยะมูลฝอย


น.ส.อนุธิดา โสฬสเสาวภาคย์/นักการ