สภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

รองประธานสภาเทศบาล

นายรุ่งเรือง มงคล