กองคลัง

งานธุรการ

/เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวิฑูร ชัยมงคล/พนักงานขับรถยนต์


น.ส.รุ่งนภา ศรีสุมัง/พนักงานสำรวจข้อมูล