สภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

เลขานุการสภาเทศบาล

นายมานะ ภุมรา