หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


วันที่ประกาศหัวข้อ
19 กันยายน 2566จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยเทศบาล 13 (บ้านนายสมคิด) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กันยายน 2566จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างปั๊มโชคปกรณ์ออยล์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคันหิน กันดินคลองวิก บริเวณข้างบ้านพี่พินิจ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กันยายน 2566ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2566ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ