หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 มีนาคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559 )
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 มีนาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560