หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


นโยบายและแผน

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

...................................................................................

นโยบายหลัก

  1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  2. สนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น
  3. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย
  5. มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนทุกชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  8. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมเพียงพอและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  9. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
  10. ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย รวมถึงการป้องกันโรคต่าง ๆและส่งเสริมอนุรักษ์ให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

              1.1 เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน สะพาน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ      รางระบายน้ำ ตลอดจนการขุดลอกคูคลอง ปรับปรุง
                    ภูมิทัศน์  เป็นต้น

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

              2.2 พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน ทั้งทัศนศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของ
                   โรงเรียนในเขตเทศบาล

              2.3 จัดให้มีสนามกีฬา  สถานที่ออกกำลังกาย  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย  และพัฒนาการเล่นกีฬา
                   ประเภทต่างๆ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกาย  และการกีฬาให้ทุกชุมชน  ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน  รวมถึงการเข้าร่วม
                   แข่งขันกีฬาและจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ

              2.4 จัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
                   บริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

              2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  วันสำคัญทางศาสนา  และวันสำคัญของชาติ  เพื่อส่งเสริมการดำเนิน
                    งานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

             2.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างทั่วถึง

             2.7 จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกำหนดอย่างทั่วถึง

            2.8 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม  เพศ  วัย  ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ  และเข้าถึงบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียม 
                 เป็นธรรม

           2.9 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  สันทนาการ  และการรวมกลุ่ม

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

               3.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ   ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  การแปรรูป
                     อาหารทะเล  ตลอดจนการจัดศูนย์ OTOP

              3.2 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน

              3.3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการประมง และการแปรรูปสัตว์น้ำ

4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              4.1 จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างพอ
                    เพียง ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเท้า และที่สาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม

              4.2 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น   เขียวขจี  สวยงาม  สะอาด  และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือที่ออกกำลังกายของชุมชน

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี

           5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ

           5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน

           5.3 สร้างกลไก  หรือช่องทาง  ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น  และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
                เผยแพร่ข่าวสาร  ผลงาน  กิจกรรม  และการดำเนินงานของเทศบาล