หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 6 results.
สำนักปลัดเทศบาล
แนวทางการแต่งตั้ง ผช นายทะเบียนและการปฏิบัติราชการแทน.PDF
พรบ.การทะเบียนราษฎร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562.pdf
หนังสือเวียนสำนักทะเบียนกลาง 2558.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2556.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฯ (ฉบับที่ 2) 2561.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฯ 2560.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการช่วยเหลือประชาชน 2560 ฉบับที่ 2.pdf
ระเบียบ การโอนงบฯรายจ่ายบูรณาการและงบฯบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบ ฯ2562.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2และ3) พ.ศ.2543.pdf
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2562.pdf
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ 5 พค 2559.pdf
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558.pdf
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548.pdf
พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.PDF
พรบ.การเลือกตั้ง สท.หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562.pdf
ระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยการลาของ ผบ.ท้องถิ่น ผู้ช่วย ผบ.ท้องถิ่น และ ส.ท. พ.ศ.2547.PDF
ระเบียบ ก.มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562.PDF
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496.pdf
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542.pdf
ระเบียบ ก.มหาดไทย ดูงานต่างประเทศ 2562.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ2557.PDF
ระเบียบ ก. มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท (ฉ.2) 2559.PDF
ระเบียบ ก. มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท (ฉ.3) 2561.pdf
ระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. 2548.PDF
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ2562.pdf
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2552.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552.pdf
ระบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.(ฉ.4)พ.ศ.2562.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ อปท (ฉ.3) 2561.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท.พ.ศ.2548.PDF
ระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยคนพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉ.4) พ.ศ.2562.pdf
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคโควิด 19.PDF
ระเบียบการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ 2563.PDF
ระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563.PDF
ระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน นายก รอง สภาเทศบาล ฉ2 พ.ศ.2557.pdf
การขอเครื่องราชย์ 2564.pdf
ระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563.PDF
ระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัดสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท. พ.ศ.2563.PDF
ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลฯ ของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565.pdf
กองช่าง
พรบ.โรงงาน 2535.pdf
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.5) พ.ศ.2558.pdf
พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2562.PDF
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543.pdf
พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 2542.pdf
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535.pdf
พรบ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562.PDF
พรบ.โรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.PDF
พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535.pdf
พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560.pdf
พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456.pdf
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560.pdf
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560.pdf
ระเบียบ ก.มหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติฯ2553.pdf
ระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยขน์ที่ดินฯ
1.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเ
2.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางแ
3.ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น.pdf
พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457.PDF
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552.pdf
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562.PDF
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร.pdf
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย ทต.บ้านแหลม.pdf
เทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในสถานที่เอกชน 2547.pdf
เทศบัญญัติควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2556.pdf
เทศบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2542.pdf
เทศบัญญัติตลาด 2547.pdf
เทศบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2542.pdf
เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2562.pdf
เทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 2543.pdf
พรบ.สุสานและฌาปนสถาน 2528.pdf
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535.pdf
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551.pdf
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 2563.pdf
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565.pdf
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566.pdf
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ 2566.pdf
กองคลัง
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560.pdf
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562.PDF
ระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562.PDF
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท พ.ศ.2559.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2 และ ฉ.3) 2543.pdf
ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562.pdf
ระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ 2547.pdf
ระเบียบ ก.มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ(ฉบับที่ 4) 2561.PDF
ข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตามแปนการตรวจสอบการคลัง การเงิน บัญชี พัสดุ อปท 2563.pdf