หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


วันที่ประกาศหัวข้อ
29 กันยายน 2566จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566จ้างเหมาติดตั้งรั้วลวดหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2566จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคันหิน กันดินคลองวิก บริเวณข้างบ้านพี่พินิจ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น