หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


          อำนาจหน้าที่เทศบาล

                 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 และมาตรา 51 และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16   ดังต่อไปนี้

                    อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

                   1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                   2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

                   3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                   4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                   5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                   6.จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ”

                   7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ

                   8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                   9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

                   การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

          มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

                   1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

                   2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์

                   3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

                   4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

                   5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                   6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

                   7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                   8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

                   9.เทศพาณิชย์

                   อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

                  1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                  2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

                  3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                  4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

                  5.การสาธารณูปการ

                  6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

                  7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

                  8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                  9.การจัดการศึกษา

                10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                14.การส่งเสริมการกีฬา

                15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

                19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

                20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

               22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

               23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

               24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               25.การผังเมือง

               26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

               27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

               28.การควบคุมอาคาร

               29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด