หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 5 results.
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศ 2561-2564 แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562.pdf
ประกาศ 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 เพิ่มเติม (ฉ.3).p
ประกาศ 2561-2565.pdf
ประกาศ 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1ประจำปี 2563.pdf
ประกาศ 2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี 2563.pdf
ประกาศ 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563.pdf
ประกาศ66-70 เปลี่ยนแปลง (ค.1) ปี 65 และแผนพัฒนาฯ 61-65 เพิ่มเติม(ค.1) แผนพัฒนาฯ 66-70 เพิ่มเติม(ค.1)
ประกาศ 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 3 ประจำปี 2565.pdf
ประกาศ 2566-2570.pdf
ประกาศ 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1ประจำปี 2566.pdf
ประกาศ 66-70 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี 66 และแผนพัฒนาฯ 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี 66.pdf
ประกาศ 2566-2570 แกไขครั้งที่ 7 ประจำปี 2566.pdf
ประกาศ 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 3 ประจำปี 2566.pdf
ประกาศ 2566-2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี 2566.pdf
ประกาศ 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี 2566.pdf
ประกาศ 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 5 ประจำปี 2566.pdf
ประกาศ 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 6 ประจำปี 2566.pdf
ประกาศ 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี 2566.pdf
ประกาศ 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2567.pdf
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 ก.ค.2562-ก.ย.2562.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 เม.ย.2562-มิ.ย.2562.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ม.ค.2562-มี.ค.2562.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. 2564-ก.ย. 2564.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. 2563-ก.ย. 2563.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 เม.ย. 2563-มิ.ย.2563.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ต.ค.2561- ธ.ค.2561.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. 2563 - มี.ค 2563.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ต.ค. 2563-ธ.ค. 2563.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. 2564 - มี.ค. 2564.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 ต.ค. 2564-ธ.ค. 2564.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 เม.ย.2565-มิ.ย.2565.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. 2565-ก.ย. 2565.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 ต.ค. 2565-ธ.ค. 2565.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. 2566 - มี.ค. 2566.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 เม.ย.2566-มิ.ย.2566.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. 2566-ก.ย. 2566.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 ต.ค. 2566-ธ.ค. 2566.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 ม.ค. 2567 - มี.ค. 2567.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3 เม.ย.2566-มิ.ย.2567.pdf
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 4 ก.ค. 2567-ก.ย. 2567.pdf
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
ประกาศแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ฯ.pdf
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ.pdf
รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน.pd
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการให้บริการ.pdf
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน.pdf
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.docx.pdf
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2564.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2564.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (2558-2560).pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564).pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565).pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565 ) เพิ่มเติมฉบับ 1 ประจำปี 2563.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี 25654.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570).pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี 2565.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี 2565.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2565.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2566.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2566.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี 2566.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี 2566.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 7 ประจำปี 2566.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปี 2566.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3 ประจำปี 2566.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี 2566.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 5 ประจำปี 2566.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 6 ประจำปี 2566.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 ประจำปี 2567.pdf