หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กรกฎาคม 2567 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มิถุนายน 2567 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 พฤษภาคม 2567 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 เมษายน 2567 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มีนาคม 2567 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 กุมภาพันธ์ 2567 เผยแพร่รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 มกราคม 2567 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ธันวาคม 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 13 พฤศจิกายน 2566 เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566