หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กรกฎาคม 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 มิถุนายน 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤษภาคม 2564 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 เมษายน 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 เมษายน 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มีนาคม 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 25 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 3 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 มกราคม 2564 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 มกราคม 2564 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563