หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 มีนาคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559 )
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 มีนาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 มกราคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 ธันวาคม 2559 รายงานรับ-จ่าย และวบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 พฤศจิกายน 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 ตุลาคม 2559 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 กันยายน 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2559