หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 ธันวาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 24 ตุลาคม 2560 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 ตุลาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กันยายน 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 สิงหาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 กรกฎาคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 )
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤษภาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 พฤษภาคม 2560 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2560 - มีนาคม 2560 )