หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มิถุนายน 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 พฤษภาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 มีนาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 ธันวาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 24 ตุลาคม 2560 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 ตุลาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย และทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กันยายน 2560 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560