หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 มกราคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 )
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2562 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 พฤศจิกายน 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 ตุลาคม 2561 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 ตุลาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 ตุลาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 กันยายน 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 สิงหาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย และวบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 กรกฎาคม 2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2561-มิถุนายน 2561)