หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 ตุลาคม 2561 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 ตุลาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 ตุลาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 กันยายน 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 สิงหาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย และวบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 กรกฎาคม 2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2561-มิถุนายน 2561)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 กรกฎาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย และวบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มิถุนายน 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 พฤษภาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561