หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ตุลาคม 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 สิงหาคม 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 20 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กรกฎาคม 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 มิถุนายน 2566 เผยแพร่รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มิถุนายน 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤษภาคม 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 เมษายน 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม - มีนาคม 2566)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566