หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มิถุนายน 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤษภาคม 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 เมษายน 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม - มีนาคม 2566)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 มีนาคม 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 มกราคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ธันวาคม 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565