หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 มกราคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2566 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ธันวาคม 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤศจิกายน 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ตุลาคม 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กันยายน 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 สิงหาคม 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 7 กรกฎาคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)