หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 ธันวาคม 2564 เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤศจิกายน 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 ตุลาคม 2564 ประกาศรายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กันยายน 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 สิงหาคม 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 9 กรกฎาคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กรกฎาคม 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564