หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤศจิกายน 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 ตุลาคม 2562 เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ตุลาคม 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2562 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 กรกฎาคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤษภาคม 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 23 เมษายน 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)