หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤษภาคม 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 20 เมษายน 2565 เผยแพร่รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 20 เมษายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มีนาคม 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 7 มกราคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2565 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 ธันวาคม 2564 เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564