หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-4 of 4 results.
จริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านแหลม
ประกาศประมวลจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ประมวลจริยธรรม ประจำปี 2566.pdf
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น.pdf
550-ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปี 2566.pdf
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจ
รายงานผลการฝึกอบรมด้านจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของเทศบาล ประจำปี 2566 ช่วง 6 เดือน.pdf
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ.pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ .pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564.pdf
ประกาศประมวลจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ประมวลจริยธรรม ประจำปี 2566.pdf
รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2565.pdf
ประกาศนโยบายมาตรฐานจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf