หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศหมายเลขประจำบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือ (ผู้เสี่ยงสูงโควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

                                                                       ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม 

                                          จากการประชุมของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแหลม  คณะกรรมการมีมติให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรงพยาบาลบ้านแหลมได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในระหว่างกักตัว 14 วัน  ตามประกาศบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือ ในแต่ละเดือน ดังต่อไปนี้

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!