หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

26 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านแหลมชั้น 2 เพื่อ
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565
- ขอเสนอญัติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ เรื่องการจัดการ
สิ่งปฎิกูล พ.ศ. 2565 (หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ)
- ขอเสนอญัติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หน่วยงานกองการศึกษา)
- ขอเสนอญัติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (หน่วยงานกองช่าง)
- ขอเสนอญัติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล)
- ขอเสนอญัติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล)
- ขอเสนอญัติ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ (หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล)
- ขอเสนอญัติ เรื่องขออนุมัติกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (หน่วยงานกองช่าง)
#ที่ประชุมสภาเทศเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!