หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

22 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลตำบลบ้านแหลมชั้น 2 เพื่อ
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
- เรื่องการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม
- เสนอญัติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และไปตั้งเป็นรายการใหม่ ในบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ (หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล)
- เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล)
- เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หน่วยงานกองคลัง)
- เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หน่วยงานกองการศึกษา)
- เสนอญัตติ เรื่องรายงานการยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม (หน่วยงานกองช่าง)
- เสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติเห็นชอบในการรับโอนทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ (หน่วยงานกองช่าง)
- เสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (หน่วยงานกองช่าง)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!