หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2561

19 เมษายน 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

                                   งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีทักษะด้านอาชีพตามความสนใจและความต้องการ  และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวและให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน  ดังนั้น  จึงประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวบ้านแหลมทุกท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยจัดให้มีการอบรม หลักสูตรการทำหมูโสร่ง และการทำเสื้อมัดย้อม  รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง