หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


หมายเหตุ

1. การขอรับบริการผู้ขอรับบริการจะได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลบ้านเเหลม ภายใน 3 วันทำการ โดยผู้ขอรับบริการต้องมาแสดงตัวในวันที่ขอรับข้อมูลหรือบริการ และจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

2.กรณีการยืมพัสดุผู้ยืมสามารถยืมได้ครั้งละ 5 วัน

3. กรณีมีเหตุขัดข้อง หรือสงสัย สามารถติดต่อได้ ที่ โทรศัพท์ 032-772095-7 E-mail : admin@banlaemcity.go.th