หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 พฤศจิกายน 2556 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2556
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 ตุลาคม 2556 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2556
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 กันยายน 2556 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2556
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 สิงหาคม 2556 รายงานงบรับ- จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2556
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 กรกฎาคม 2556 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 มิถุนายน 2556 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2556
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 พฤษภาคม 2556 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 เมษายน 2556 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2556
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 มีนาคม 2556 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2556
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 กุมภาพันธ์ 2556 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556